آینده ای تـلخ در انتـظار بازار شیرینی و شکلات
تاریخ انتشار:01/01/15

آینده ای تـلخ در انتـظار بازار شیرینی و شکلات

 قیمـت مواداولیـه غذایـی طـی یـک سـال گذشـته نوسـانات زیـادی داشـته؛ از قیمت شـکر و قنـد گرفتـه تـا آرد و گندم. اخیـرا هـم تصمیـم گرفتـه شـده کـه شـکر از بخـش معافیتهـای مالیاتـی کنـار گذاشـته شـود تـا تولیدکننـدگان آن نیــز مالیــات بپردازند. ایــن امــر می توانــد بــر قیمــت برخــی کالاهــا ماننــد شــیرینی و کیــک نیــز اثرگــذار باشــد. وزارت بهداشــت ایــن تصمیــم دولــت را در واقـع حمایـت از مصرف کننـدگان میدانـد و بـر ایـن بـاور اسـت کـه افزایـش قیمـت، مصـرف ایـن کالا را کاهـش داده و از ایـن رو افـراد بــا مصــرف کمتــر شــکر دچــار بیماریهایــی ماننــد دیابــت نمی شــوند البتـه کـه ایـن نظـر وزارت بهداشـت اسـت و رییـس اتحادیـه قنـادان تهـران اقـدام دولـت را گامـی بـرای ایجـاد نوسـان در بـازار می دانـد. البتــه کــه نظــر وزارت بهداشــت واکنشهایــی را نیــز در بیــن روســای اتحادیــه قنــادان و شیرینی فروشــان ســایر شــهرها نیــز داشــته؛ سـید علـی آسـایش رییـس اتحادیـه قنـادان و شیرینی فروشـان یـزد نیـز اعـام کـرد کـه: آنچـه بـرای مـردم ضـرر دارد؛ فسـاد، رانـت و دروغگویـی اسـت چـرا کـه شـکر هـم ماننـد دیگـر موادغذایـی از لازمه های رشـد انسـان اسـت ولـی متاسـفانه بـا تصمیم گیریهـای اخیـر، شـیرینی نیـز ماننـد بسـیاری از مـواد غذایـی دیگـر بـه یـک کالایی لوکـس و دور از دسـترس اغلـب مـردم تبدیـل خواهـد شـد. بـا اسـتناد بـه گفته هـای او در دو هفتـه اخیـر نـرخ شـکر بـه صـورت روزانـه افزایـش داشـته و از کیلویـی ۱۲ هـزار و ۵۰۰ تومـان بـه کیلویـی ۱۶ هـزار تومـان رسـیده اسـت. قیمت شکر رشد ۷۲ درصدی داشت اخیــرا انجمــن صنفــی کارخانه هــای قنــد و شــکر ایــران اعـلـام کــرده کــه طبــق قانــون جدیــد معافیـت مالیـات ارزش افـزوده، شـکر از بخـش معافیتهـای مالیاتـی حـذف شـده و از تاریـخ ۱۳ دی مـاه تولیدکننـدگان ایـن مـاده بایـد ۹ درصـد مالیـات بـر ارزش افـزوده آن را پرداخـت کننـد. اگرچــه ایــن حــذف معافیــت مالیاتــی ســر و صــدای چندانــی در بــازار نداشــت، امــا بــه بــاور کارشناســان میتوانــد تبعاتــی همچــون افزایــش قیمــت شــیرینی و کیــک را بــه دنبــال داشــته باشـد و پـس از آجیـل، خریـد ایـن نـوع خوراکی هـا نیـز از عهـده طبقـات متوسـط و آسـیب پذیر جامعـه بـر نیایـد. بـه خصـوص آنکـه در ماههـای پایانـی سـال بـه سـر میبریـم و ایـن تصمیـم دولـت در ایـن روزهـا میتوانـد بـازار شـیرینی عیـد را دچـار التهـاب کنـد تـا جایـی کـه اتحادیـه قنــادان بــه دنبــال افزایــش قیمتهــا در ایــن بخــش اســت. سودجویی و گرانفروشی برخی افراد عامل افزایش قیمت است غالمعلــی حســنی، دبیــر اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی ایــران در مــورد افزایــش نــرخ شــکر گفــت: تــا چنــد مــاه گذشــته قیمــت شــکر در بخــش صنــف و صنعــت ۶ هــزار و ۶۵۰ تومــان بــود و ایــن نــرخ بــرای مصرفکننــده ۸ هــزار و ۷۰۰ تومــان تعییــن شــده بــود و پــس از تغییــرات قیمتــی در تیرمــاه قیمــت ایـن کالا نیـز بـا افزایـش ۷۲ درصـدی همـراه شـد و بـرای صنـف و صنعـت ایـن قیمـت بـه ۱۱ هـزار و ۵۰۰ تومــان و بــرای مصرف کننــده بــه ۱۵ هــزار تومــان رســید. پــس از آن قبــل از آغــاز بــه کار دولــت ســیزدهم در ۱۹ شـهریورماه یـک هـزار تومـان دیگـر ایـن نرخهـا بـالا رفـت ضمـن آنکـه ایـن کالا همیشـه در بـازار آزاد بیـن هـزار و پانصـد تـا ۲ هـزار تومـان بالاتر از نـرخ مصـوب قیمت گـذاری می شـود. تـا اینکـه اخیـرا زمزمه هـای شـکر بـا نـرخ ۱۳ هـزار و ۳۰۰ تومـان هـم بـه گـوش می رسـد کـه البتـه در بـازار آزاد ایـن نـرخ حـدود ۱۴ هـزار و ۵۰۰ تومـان اسـت. او علـت ایـن افزایـش قیمتهـا را سـودجویی و گرانفروشـی برخـی افـراد عنـوان کـرد و افـزود: اگـر بـار شـکر نیسـت چـرا بـه قیمـت آزاد وجـود دارد و اگـر هـم بـار هسـت چـرا سـهمیه اینقـدر کـم اسـت؟« براسـاس گفته هـای حسـنی بیشـتر شـکر موجـود در کشـور وارداتـی اسـت البتـه تولیـد داخـل هـم هسـت و در صورتـی کـه دولـت ارز دولتـی را حـذف کنـد و اجـازه دهـد بـا ارز آزاد ایـن کالا وارد شـود قیمـت ایـن کالا هـم متعـادل می شـود. در حـال حاضـر ایرانی هـا ایـن کالا را بـدون انتقـال ارز نمی تواننـد وارد کننـد ایـن در حالـی اسـت کـه تجـار ایرانـی بـه راحتـی می تواننـد ایـن کالا را از کوبـا، برزیـل و آلمـان وارد ایـران کننـد.

نظرات کاربران

برای ثبت نظرات، نقد و بررسی شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.