سانست یلو E110
تاریخ انتشار:99/09/26

سانست یلو E110• رنگ زرد شماره سه
• سنتزی محلول در اب
• نارنجی رنگوبسیار متداول ومعروف
• پایدار در مقابل نور وگرما
• ضعیف در برابر بنزوییک اسید
• ناپایدار در حضور دی اکسیدگوگرد
• نوشابه ها،مربا،فراورده های قنادی،ترشی
• سس وچاشنی