مشکل تامین مواد اولیه هم مربوط به واردات است و هم تولیدات داخلی
تاریخ انتشار:01/01/15

مشکل تامین مواد اولیه هم مربوط به واردات است و هم تولیدات داخلی

علی اشرافی، مدیر عامل شرکت اشرافی:

 

باتوجـه بـه گسـتره وسـیع صنعـت شـیرینی و شـکلات در دنیـا و تاثیرپذیـری کشـور مـان از ایـن موضـوع، شـاهد تجـارت بسـیار وسـیعی در ایـن صنعـت در ایـران وکل دنیا هسـتیم. عامـل اصلـی ایـن موضـوع گسـتردگی سـبد کالایی و تنـوع محصـولات موجـود در صنعت شـیرینی و شـکلات مـی باشـد کـه مـا میتوانیـم بـا برنامـه ریـزی اصولـی، دقیـق و تمرکـز روی کیفیــت و تنــوع محصــولات شــیرینی و شــکلات بــه نحــو احســن از ایــن تجــارت در بحــث صــادرات کشــور و ارزآوری آن اســتفاده کنیــم. در حــال حاضــر عمــده مشــکلاتی کـه صنایـع غذایـی علـی لخصـوص صنعـت شـیرینی و شـکلات بـا ان دسـت و پنجـه نـرم میکنـد تامیـن مـواد اولیـه اسـت. اگـر بخواهیـم مـواد اولیـه را بـه دو بخـش تقسـیم بنـدی بکنیـم هـم مـواد اولیـه داخـل هـم مـواد اولیـه ای کـه بصـورت وارداتـی در اختیـار صنایـع شـیرینی و شـکلات قـرار داده میشـود بـا ایـن مشـکل مواجـه هسـت کـه بنظـرم بایـد بـا تامیـن بـه موقـع ارز بـرای وارد کننـدگان و ثبـت سـفارش هـای بـه موقـع زمـان پروسـه واردات را کوتـاه و تسـهیل کـرد. همیشـه بـر ایـن بـاورم کـه بـا وجـود یکسـری از تحریمـات ظالمانـه صـورت گرفتـه کـه مشـکلاتی در داخـل کشـور بوجـود اورده، یکسـری از خـود تحریمـی هـا، مقـررات و موانـع اداری در خـود ایـران هـم یـک نـوع سـنگ انـدازی در راه تامیـن مـواد اولیـه شـیرینی و شــکلات مــی باشــد و امیــدوارم کــه بــا رفــع ایــن موانــع در کلیــه بخشــها اعــم از ثبــت ســفارش، دریافــت IRC ،غــذا و دارو و همچنــین در بخــش تخصیــص ارز از ســوی بانــک مرکــزی و حتــی تســهیل در امــور گمرگــی مــواد وارداتــی، در راســتای افزایــش راندمــان تولیــد در صنعــت شــیرینی و شــکلات و افزایــش صــادرات تولیدکننــدگان ایــن صنعــت و حتـی کاهـش قیمـت تمـام شـده آنهـا بـه نحـو احسـن و بهبـود کیفیـت در راسـتای تامیـن مــواد اولیــه بــرای صنایــع و کارخانجــات شــیرینی شــکلات کمکــی شــود.

نظرات کاربران

برای ثبت نظرات، نقد و بررسی شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.